HISTORIE

Menigheten på Frøyland og Orstad blei 1. januar 2007 eit eige sokn. Desember 2008 blei kyrkjebygget vigsla og teke i bruk.

VÅR VISJON

Vi vil sjå menneske koma til tru på Jesus og bli frimodige etterfølgjarar.

VÅRE VERDIER

Vi vil vera ein menighet som er

 • tilbedande
 • tjenande
 • utrustande
 • inkluderande
 • evangeliserande

VÅRT OPPDRAG

KJENNA GUD

Vi tilber og kjenner Gud som far og skapar, Jesus som Herre og frelsar og Den heilage ande som leier og gir kraft

 • Gud ønsker eit personleg forhold til alle
 • Å tilbe er eit val  
 • Gjennom bibel, bønn, fellesskap og teneste veks trua

Gunn 

Jesus er trofast. Han kan vi stole på alltid, akkurat som det står i Jes 45,2-3: “Jeg vil gå foran deg. Høyder vil jeg jevne ut, dører av bronse vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg slå i stykker. Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal vite at jeg er Herren Israels Gud, som har kalt deg ved navn.” Jeg vil også minne om koret i sangen “Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än, ty av sina väldiga, eviga skatter, han giver och givar och giver igen. ” Jesus er stor. Han svikter ikke, han bærer gjennom alt. Jeg er glad jeg kan få høre han til.

Steinar:

Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er av en annen natur enn meg. Denne differansen i min egen tilstand og Guds tilstand vekker både håp og lengsler. På mange måter opplever jeg å være en slave av mine egne begrensninger og min egen natur, en situasjon som Ordet forklarer med at jeg er underlagt syndens makt, død og forgjengelighet. Dette forekommer meg å være en særdeles realistisk, rett og presis beskrivelse av virkeligheten.  Og det kommer til uttrykk også i forhold til mine nærmeste og kjæreste. Selv dem klarer jeg bare tidvis å møte med godhet og mildhet. Tankene mine er fort preget av smålighet og tranghet og rent menneskelige målestokker brukes alt for ofte, både i møte med omgivelsene og arbeidsoppgaver som ligger foran. Jeg er en slave av min egen utilstrekkelighet.

Men midt i dette kommer Jesu milde, sterke budskap også til meg om å si ja til å tre inn i felleskapet med Ham for å finne befrielse ifra sin egen smålighet og tilkortkommenhet, synd og død. Ja, Han taler om at Hans eget guddommelige liv kan fødes og ta bolig i meg og kan få en stadig større flik av meg, trenge inn i skjulte rom i tanke og sjelsliv og sette i kontakt med Guds grensesprengende liv.

Min egen natur bærer jeg med meg, men invitasjonen er der alltid til å velge å gi Jesus sin levemåte og Hans overnaturlige liv innflytelse over mitt eget liv. Et liv som er koblet til Jesus er et annerledes liv. På samme måte som Jesus sitt liv var annerledes, kalles vi inn til et nært og fortrolig samliv der vi arbeider med Herren, lærer å tenke hans tanker, blir følsom for Åndens virke og gjerninger i våre omgivelser, slik som Jesus var det. En fascinerende beskrivelse av hvordan apostlene opplevde dette kommer til utrykk i den korte og konsise oppsummeringen som gis i det siste verset av Markus evangelium:

«Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren selv virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte».

På engelsk heter det i en oversettelse

«They went out and proclaimed everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through the accompanying signs”.

Her kommer det enda klarere frem at vi har med et praktisk arbeidsfellesskap med Jesus selv å gjøre der våre liv settes inn i en større ramme som involvere Jesu konkrete nærvær og virksomhet.        

En tanke jeg har fått mer ro for i den senere tid er at denne differansen mellom vårt ståsted og Far i Himmelen sitt ståsted er noe som Han aktivt kan bruke i sitt arbeid med å gjøre sine ting i denne verden så vel som å forme oss. Differanser og ulikheter representerer noe fundamentalt langt inn i skaperverkets fineste mekanismer. Tenk bare på livsviktige prosesser slik som blodets kretsløp i kroppen eller ulike prosesser knyttet til cellenes mangfold av oppgaver. Uten differanser i trykk kan ikke blodet sirkulere rundt i legemet og forsyne alle lemmer med næring og andre livsvikte komponenter. Uten differanser i konsentrasjoner til ulike kjemiske komponenter stopper transporten av disse til de ulike steder der de trengs for å opprettholde livet.  Uten differansene blir det ingen bevegelse. Uten forskjellene kan ikke liv opprettholdes. Liv er noe som flyter fra et punkt til et annet der det må være en forskjell mellom dem.

Jesus hvor er du i dag? Hvor er du virksom i min omgivelse i dag? Hva er dine tanker? Befri meg fra mine trange måter å forstå mine omgivelser på? La meg få et glimt av virksomheten som Faderen, Sønnen og Den Hellig Ånd er involvert i nå så en sann tilbedelse kan vekkes i mitt indre.

For å si det med Jesu egne ord:

«Far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt meg, være hos meg, så de får se min herlighet, som du har gitt meg før verdens grunnvoll ble lagt.»

BYGGA FELLESSKAP

Vi bygger fellesskap der vi støtter kvarandre i kvardagen, veks i trua og får hjelp til å leva som frimodige etterfølgarar.

 • Gudsteneste og grupper er våre grunnleggande fellesskap
 • Den enkelte bruker og får bekrefta nådegavene sine.
 • Fellesskapet inviterer både til arbeid og kvile

Marta

Jeg har gått i Frøyland og Orstad menighet i 18 år og setter utrolig stor pris på å være en del av dette fellesskapet. Her samles vi til storfellesskap på søndag formiddag. Der blir jeg inspirert av å se en så stor flokk av barn, unge og voksne som kommer sammen, er med i flott lovsang og får høre god forkynnelse til inspirasjon for livet utenfor kirka. Og det er fint å ta en prat med kjente og kanskje noen ukjente etterpå under kirkekaffen.

Og det er flott å være med på F2 og Fokus, se barn og unge som strømmer til kirka på fredagene for å ha sine møter, bli kjent med andre, spille spill og spise et enkelt måltid eller noe fra kiosken.

I menigheten er det mange tilbud for alle aldre, men for meg er det lille fellesskapet i cellegruppa veldig viktig. Etter et måltid hjemme hos hverandre hver 14. dag, er det tid for å dele livet, ta opp ting en går og tenker på hvis det skulle være behov for det, og vi har et godt bønnefellesskap.

Uten så mange frivillige hadde det ikke vært mulig å drive alt dette flotte arbeidet, og jeg opplever at alle som ønsker det kan finne sin plass og oppgave, unge som eldre. Gud har heldigvis utrustet oss forskjellig, og med så mange ulike behov å dekke er det en plass for alle. Og det er viktig å være med! Ikke alle tjenester er like synlige, men alle er like viktige. Jeg opplever å få mer eierforhold til menigheten, føler mer ansvar og vet at Gud har en mening med at jeg er der jeg er.

Men så kan det være perioder i livet der en trenger å bare komme, være til stede på gudstjenester eller andre samlinger og motta uten at det forventes at en skal bidra så mye selv. Det er også lov! Jeg har selv vært der, og da var det godt å vite at mange husket på meg og bar meg i bønn.

Jeg vil oppfordre alle som enda ikke har funnet sitt kristne fellesskap om å besøke oss. Her har du gode muligheter for å bli en del av et godt sosialt fellesskap. Men det viktigste, og grunnen til at menigheten finnes: vi ønsker at du skal bli bedre kjent med Jesus, som ønsker å være en del av ditt liv!

Renate 

Jeg har flere ganger kjent hvordan menigheten er med på å bygge fellesskap. Jeg kjente det for første gang da jeg ble med i ei cellegruppe. Jeg hadde gått på gudstjeneste litt av og på siden jeg flyttet til Frøyland, men ikke helt funnet meg til rette. Så ble jeg invitert med på cellegruppemøte. Det at det var hjemme i stua til naboen gjorde det så lett å delta. For meg ble det starten på mitt forhold til menigheten og engasjement her. For cellegruppene betyr mer enn åndelig påfyll, samtaler og diskusjoner. Her ble jeg kjent med de andre i menigheten på min alder. Vi kunne betro oss og støtte hverandre, dele gleder og sorger. Cellegruppens ansvar inn mot menigheten, bl.a ved kirkekaffe, er også med på å binde cellene til kirken og gir eierforhold til det som skjer der.

 

Bruken av nådegaver i menigheten er jeg bare så begeistret for. Jeg har et litt spesielt forhold til dette ettersom jeg lenge følte jeg ikke hadde noe å bidra med. Jeg er verken musikalsk, god til å organisere eller pynte. Ikke var lyd&lys noe jeg kunne tenke meg heller. Derimot var jeg litt frustrert over manglende ut-arbeid i bygda vår, ikke minst i juletider. Jeg ble da utfordret til å være med i oppstarten av Livspust og vi startet Julegaveaksjonen. Og det er ordet ‘utfordret’ som er nøkkelen her. Som menighet tror jeg vi er gode til å se kvalitetene i hverandre og utfordre de som har kvaliteter eller egenskaper som til en hver tid kan være til nytte for menighet og kirke. Jeg tror folk føler det er lett å være engasjert her og at det er plass til alle i arbeidet

DELA EVANGELIET

Vi deler evangeliet og Guds godleik fordi alle treng Jesus som frelsar.

 • Vi formidler ein allmektig og nådig Gud i ord og handling
 • Vi er med på det som Gud gjer
 • Vårt oppdrag er lokalt og globalt

Karl 

For noen år siden var jeg på en konfirmasjonsgudstjeneste i Hana kirka. Jeg kom litt sent og ble derfor sittende langt bak. Det gjorde at jeg kunne se hvem som var kirkevant og hvem som var kirkefremmede. De som ikke var vant til rytmen i en gudstjeneste, var alltid litt på etterskudd når menigheten reiste seg. Når menigheten skulle sette seg, hang de litt igjen. Mens jeg sitter der, minner den Hellige Ånd meg om et vers i Bibelen. Det er nesten som om det blir lest opp for meg, det er helt klart og tydelig: «Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.» (Johannes 17,3 fant jeg ut etterpå). Jeg opplevde at Gud minte meg om at Jesus er alle mennesker sitt håp og at det bare er han som kan gi mennesker evig liv. Det er det viktigste for meg og oss som menighet at mennesker får lære Jesus å kjenne. Når folk kommer til kirka, er det viktig at det er Jesus de får møte. Det som er størst for meg er at Jesus elsket meg så mye at han ville gi livet sitt for meg.

Astrid 

Vi er Guds hender og føtter. Gud har gjort seg avhengig av mennesker som er villige til å lytte, og villige til å gå inn i Guds plan. Jesus gav menneskene både brød og evangelium. Guds ord ber oss bringe Jesu kjærlighet ut til alle mennesker, synlig og konkret gjennom praktiske handlinger. De fattige og sultne i verden trenger vår hjelp. Vi har fått en munn og to hender. Det betyr at vi kan dele Ordet om Jesus, samtidig som vi deler ut mat, medisiner, klær og sko. Våre hender kan gi trøst, trygghet og varme i en kald verden.

VÅRT FOKUS

Dette vil vi gjera ved å legga til rette for undervisning, musikk og omgivelser som er RELEVANTE, hjelpa menneske å erfara FORANDRING og gje menneske høve til å ta EIERSKAP i trua og kyrkjelyden mens dei modnast, gir og tener

Før kvar gudsteneste, arrangement og teneste stiller vi oss sjølve følgjande spørsmål:

 • Er det RELEVANT?
 • Vil det FORANDRA liv?

Vil det gi menneske høve til å ta EIERSKAP?